Auteursrecht

Op 17 mei 2019 is door de EU een nieuwe Auteursrechtenrichtlijn gepubliceerd na jaren van voorbereiding: 2019/790 (PbEU 2019, L 130).

De richtlijn kent drie hoofddoelstellingen. De eerste hoofddoelstelling is het mogelijk maken van meer en bredere online toegang tot (beschermde) content in de Europese Unie, in het bijzonder voor radio- en televisieprogramma’s, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed. In dat kader is ook de Richtlijn online omroepdiensten tot stand gekomen die gelijktijdig met deze richtlijn is aangenomen. De tweede hoofddoelstelling is het creëren van een eenvoudiger auteursrechtelijk kader voor onderwijs, onderzoek en cultureel erfgoed en met het oog op de integratie van gehandicapten. De derde hoofddoelstelling is het bewerkstelligen van een duurzamere markt voor cultuurmakers, creatieve bedrijfstakken en de pers waarin rechthebbenden op basis van gelijkwaardigheid met distributeurs van hun content kunnen onderhandelen over licentievoorwaarden en prijzen, waarbij het in het bijzonder nieuwe wijzen van verspreiding van deze content betreft.

Nu zullen de verschillende lidstaten van de EU de richtlijn verwerken in hun eigen wetten. De uiterste datum waarop de richtlijn in Nederlands recht moet zijn omgezet is 7 juni 2021. In het kader van de omzetting van de richtlijn worden de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet gewijzigd.

Voor de wijziging van deze wetten wijzigen vond in 2019 eerst een internetconsultatie plaats. De internetconsultatie is via deze link te vinden. Het Nederlands Fotogenootschap heeft samen met andere erfgoedinstellingen een reactie gegeven die via deze link is te vinden.

Voor fotocollectiebeherende instellingen zal in elk geval het een en ander gaan veranderen, maar er zal ook meer duidelijkheid komen.